پروفایل

محتوای صفحه اصلی

به نام خدا


برای کاهش مصرف انرژی یکی از بهترین کارها نصب سیستم هوشمند است که سرعت بازگشت سرمایه گذاری زیادی دارد


سیستم هوشمند موتورخانه با کنترل مناسب موتورخانه پرت حرارتی را کاهش می دهد و با خاموش کردن موتورخانه در ساعات غیر کار ادارات پرت حرارتی در این ساعات حذف میشود .


 


بنابراین سیستم هوشمند موتورخانه باعث کاهش حداقل ده درصدی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی میشود . البته در بعضی ساختمانها تا 30 دردصد کاهش مصرف داشته ایم .


و کاهش حداقل 40 درصدی مصرف انرژی در ادارات تضمین شده است


 


www.BEKco.ir


درصدی مصرف انرژی در ادارات تضمین شده است

 |